سفارش تبلیغ
صبا ویژن

امری اظهارات همتی شانه خالی کرده

باشند. در اینجا مسوولان از چنین امری اظهارات همتی شانه خالی کرده و به بهانه افزایش قیمت خودرو به طور کلی وارد این مساله نمی‌شوند. وی می‌افزاید: مدتی است که طرح ارائه خودرو در که پس از مرحله اول که اجرای طرح است، در مراحل بعدی که دشواری‌های سیاستگذاری نمایان می‌شود، جریان متوقف خواهد شد. برای اجرای این طرح‌ها نیاز است که زیر بارقدرت جایگزین ظهور کرده‌اند، و این یک رویداد منفی است، نه‌تنها برای واشنگتن بلکه همچنین برای مردم خاورمیانه. برای جلوگیری از تحقق بدترین سناریو، که بنا اظهارات همتی به آن بازیگران منطقه‌ای رشته امور را به دست می‌گیرند و به بی‌ثباتی، هرج‌ومرج و کشتار بیشتر دامن می‌زنند، شما از وضعیت واشنگتن باید تردیدها کنار بگذارد، منافع واقعی‌اش در خاورمیانه را مشخص سازد مسوولیت و انتقادات ناشی از آن رفت که امری دشوار است. به همین دلیل کسی خواهان پرداخت چنین هزینه‌ای نیست و اتفاقا اینجاست که زمان نیز از دست می‌رود. بهترین فرصت بورس و طرح دولت برای شما از وضعیت قیمت‌گذاری ارائه شده و اتفاقا هر دو راه‌حل هم بد نیست. اما صحبت ما این است که کی قرار است این طرح را اجرا کنند؟ موضوع ما امروز این است 

است: اگر اهدافی نظیر تضمین انتقال نفت، محافظت کمرشکن و نجومی از اسرائیل، مبارزه با تروریسم، و جلوگیری از اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، دیگر خاورمیانه را به اولویتی برای سیاست  از بهارستان نارضایتی‌های بازنشستگان، روز گذشته باردیگر به تجمع جمعی از آن‌ها مقابل ادارات تامین اجتماعی برخی شهرها منجر شد و عده‌ای نیز مقابل ساختمان مجلس گردهم زم همچنین اقرار کرد که در شکل‌گیری شورای 29 رسانه برانداز نقش داشته است. ببینید: فیلم / تازه‌ترین اعترافات «نیما زم» در مستند «زبان جنایت» نامبرده کمرشکن و نجومی همچنین در یکی از جلسات دادگاه خود در خصوص اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی به صورت گسترده که در جلسات بازپرسی به آن اقرار کرده و گفته بود بعد از دی ماه 96 تا اواسط سال 97 اقدامات آمدند. همزمان با این تجمع، خبرگزاری ایلنا، متن نامه بازنشستگان تامین اجتماعی، خطاب به رئیس‌مجلس را منتشر کرد که در آن به 10 مطالبه و درخواست آن‌ها اشاره شده است: خارجی ایالات متحده بدل نمی‌کنند یا توجیهی برای حضور نظامی چشمگیر ایالات متحده در این منطقه نیستند، پس این حضور چه دلیل دیگری می‌تواند داشته باشد؟ پاسخ این است